Unf có nghĩa là gì? Ý nghĩa của UNF trên Facebook là gì?

UNF là gì? 

UNF viết tắc là unfriend : Huỷ kết bạn (theo tiếng Việt)

Đơn giản nghĩa của nó là như vậy thôi, nó có ý nghĩa giống với từ unfriend trong tiếng Anh hiện nay.

Ý nghĩa từ Unf là gì trên mạng xã hội Facebook:?

Unfriend là động từ trong tiếng anh là chỉ hành động gỡ bỏ quan hệ bạn bè với ai đó, loại họ ra khỏi danh sách bạn bè của mình và từ unf được sử dụng nhiều trên Facebook và nhiều mạng xã hội khác viết một cách ngắn gọn hơn thôi chứ ý nghĩa thì như nhau.

Từ đồng nghĩa với unfriend là defriend tuy nhiên defriend ít sử dụng hơn unf nhé?

UNF còn có nghĩa khác như:

Published on: 03:29, 26/12/2019